User

Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

 

Javasolt felhasználási Netikett: Hálózati kommunikáció általános illemszabálya: Netikett

1. Az alábbiakban részletezett Felhasználás feltételek alanya minden olyan 18. életévét betöltött személy, illetve gazdasági társaság, aki/amely cselekvőképes, továbbá a megunt.hu oldalra hirdetést tölt fel vagy egy más által feltöltött hirdetéshez hozzászól, érvényes ajánlatot tesz arra.
2. A Felhasználó azzal, hogy használatba veszi az oldalt, ráutaló magatartással kifejezi, hogy elolvasta az megunt.hu oldal üzembentartójának Adatkezelési tájékoztatóját (amely a Felhasználás feltételek melléklete és annak elválaszthatatlan részét képezi), továbbá elismeri, hogy az alábbiakban részletezett Felhasználási feltételek számára elfogadhatóak és rá nézve kötelezőek. A rendszer használata során a Felhasználó a tőle kért adatokat megadni köteles. Felhasználó elfogadja, hogy ha kiderül, hogy a személyes adatok megadása során szándékosan félrevezette az Üzemeltetőt, akkor az jogosult korlátozni a szolgáltatás igénybevételében vagy kizárhatja a szolgáltatást igénybe vevők köréből.
3. Bármely felhasználó, vagy a felhasználók által feltöltött tartalom bármely része törölhető az Üzemeltető által vagy kívánságára abban az esetben, ha nem egyeztethető össze az megunt.hu oldal rendeltetésszerű használatával, illetve írásban lefektetett szabályaival (pl. másokat rágalmazó vagy sértő, erkölcstelen, illetve jogszabályba ütköző).
4. Ha a Felhasználó használni kezdi az Üzemeletető gondozásában levő megunt.hu oldalt, ráutaló magatartás következtében szerződés jön létre kettejük között, a  Ekrtv.1 5. § (4) (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) bekezdésében leírtaknak megfelelően.
5. Az alábbiakban részletezett Felhasználás feltételek az Üzembentartó részéről bármikor szabadon módosíthatóak, ennek megfelelően vállalja, hogy minden módosításról értesíti a felhasználókat. Az értesítés helye az oldal híreinek közzétételére szolgáló rovat, az megunt.hu hírlevele, a felhasználók megunt.hu-n található magán postafiókja, illetve a személyes adatok között megadott e-mailcím postafiókja lehet. A módosítás megtörténte és az értesítés(ek) kihelyezése után, ha a Felhasználó tovább használja az oldalt, ráutaló magatartással azt fejezi ki, hogy elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.
6. Amikor a Felhasználó az Üzemeltető által birtokolt rendszerbe hirdetést tölt fel, létrejön számára egy privát felhasználói fiók, amelynek megváltoztathatatlan azonosítója a Felhasználó által megadott e-mailcím. Ebbe a fiókba a hirdetés feltöltése után kapott, az aktiváló linket tartalmazó e-mailben, a linkre kattintva, illetve a Belépési felületen az e-mail és privát jelszó megadásával lehet belépni. Ha a Felhasználó törli a privát fiókját, az Üzemeltető és közötte megszűnik minden, a Felhasználási feltételekben szóba kerülő jogviszony.

Az Üzemeltető felelőssége
Az megunt.hu működtetési feladatait az Üzemeltető megbízásból harmadik félként látja el, a Ekrtv. rendelkezéseinek megfelelően. Az Üzemeltető felelőssége nem terjed ki az megunt.hu-ra felkerülő, nem tőle származó hirdetések, felhívások és ajánlatok tartalmára, és arra sem, hogy ezek alapján létrejönnek-e szerződések, valamint, hogy ezek alanyai teljesítik-e a vállalt kötelezettségeiket. Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget az megunt.hu-n nyújtott szolgáltatások hibáiért, valamint szüneteltetéséért. Mivel az Üzembentartó nem vizsgálja az megunt.hu-ra felkerülő termékek minőségét, elzárkózik mindenféle, minőség- vagy biztonságosságbeli hiányosságért való felelősségvállalástól, továbbá nem garantálja, hogy ezen termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azokban az esetekben, ha a meghirdetett termékek nem léteznek vagy nem valódiak, nem eladhatóak vagy nem megvásárolhatóak, illetve ha az oldalon kezdeményezett tranzakciók valamilyen ok miatt nem fejezhetőek be végérvényesen.
1. Az Üzemeltető nem kötelezhető arra, hogy az megunt.hu oldalon létrejövő tranzakciókban vagy az oldal Felhasználói közötti jogvitákban részt vegyen, és a Felhasználó egyetértésével mentesül mindenféle igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
2. Az Üzemeltető jogosult (de nem kötelezhető) arra, hogy monitorozza az megunt.hu oldalon megjelenő, a Felhasználók által oda feltöltött tartalmakat, illetve, hogy az említett oldalon hivatkozásként megjelenített oldalak tartalmát ellenőrizze, a célból, hogy jogellenes tevékenységre utaló jeleket találjon. Üzemeltető kérésére a Felhasználónak archiválnia kell az általa feltöltött információkat.
3. Felhasználó vállal mindennemű felelősséget az általa az megunt.hu-ra feltett tartalmakért és hirdetésekért, különös tekintettel, de nem kizárólag a tartalmak által okozott, vagy azokkal kapcsolatban felmerült vagyoni és nem vagyoni károkra.
4. Tilos az megunt.hu-n olyan tartalmak elhelyezése, amelyek sérthetik harmadik személyek jogait. Ide értendőek ezen személyek személyes vagy különleges adatainak, hozzászólásainak közzététele, olyan szellemi alkotások engedély nélküli közlése, amelyek a Szellemi tulajdonról vagy a Jogi oltalomról szóló törvény hatálya alá esnek. Hasonlóképpen tilos olyan tartalom vagy felhívás közlése, amely harmadik személyek jogait vagy a vonatkozó jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett módon sértik, így bűncselekményre való felszólítás közzététele is szigorúan tilos!
5. Hatóság vagy bíróság, illetve harmadik személy által támasztott igény vagy eljárás indulása esetén a Felhasználó az általa feltöltött tartalmak viszonylatában köteles
· az igénnyel vagy eljárással kapcsolatban felmerülő összes költséget, kiadást vagy kárt magára vállalni,
· az Üzemeltető által a jogsértéssel vagy visszaéléssel kapcsolatban, a jó hírneve megóvása céljából követelt minden intézkedést megtenni, különös tekintettel abból a célból megtett lépésekre, amelyek az Üzemeltető érintetlenségét, a jogsértéssel való kapcsolatba hozatalának elkerülését célozzák meg, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő károk és kockázatok megelőzését és csökkentését segítik elő.
6. Amennyiben Üzemeltető a sértettől értesítést kap, az megunt.hu-ról a Felhasználóval eltávolítja a jogsértő tartalmakat az Ekrtv. rendelkezései alapján.

Tiltott vagy jogellenes hirdetések, korlátozások
1. Tilos az megunt.hu-ra feltöltött hirdetésekben olyan tartalom elhelyezése, amelynek közzététele jogszabályba ütközik vagy jogszabály által korlátozott. Nem megengedett a magatartási-, etikai szabályokat és jó erkölcsöt sértő hirdetések és információk elhelyezése sem, illetve az ezek megsértésére való felhívás megjelentetése is kizárt. Az Üzemeltető saját jogkörén belül megtilthatja bizonyos termékkör vagy szolgáltatás(ok) hirdethetőségének korlátozását vagy kizárását, akkor is, ha ezek forgalmazását vagy nyújtását nem tiltja a törvény.

Az megunt.hu-n tilos megjelentetni az alábbi felsorolásba tartozó bármely terméket és szolgáltatást:
· Emberre és a környezetre veszélyes anyagok, gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes vegyszerek.
· Gyógyszerek, kábítószerek, és bármely tudatmódosító hatású szer.
· Alkohol, kivéve emberi fogyasztásra szánt, magas minőségű termelői termék.
· Bármilyen bűncselekményből származó (pl. lopott) termék, vagy olyan termékek, amelyek forgalomba hozatalát jogszabály tiltja,
· Hamisított és hamis termékek. (Olyan tárgyak, amelyek eredetéhez kapcsolódó jellemzőit – alapanyagát, összetevőit, gyártási eljárását, gyártási helyét, minőségét, teljesítményét, karbantartását, javíthatóságát és más fontos tulajdonságait - tévesen tüntetik fel azzal a céllal, hogy félrevezessék a fogyasztót.) Tilos a forgalmazott termékek eredetével kapcsolatos információk visszatartása és elhallgatása is.
· Olyan termékek, amelyek elősegítik, hogy hamisított vagy hamis árucikkeken félrevezető márkajelzéseket helyezzenek el.
· Olyan termékek és szolgáltatások, amelyek sértik harmadik fél jogait önmagukban, vagy a közzététel és/vagy hirdetés révén. Ide tartoznak a szerzői jogi védelem alatt álló, védjeggyel, szabadalmi oltalommal védett termékek, és azok, amelyek forgalmazása és/vagy hirdetésének közzététele személyi vagy kegyeleti jogokat sért.
· Olyan termékek másolati példányai, amelyeket szerzői jog véd, továbbá minden olyan tevékenység, szolgáltatás, szoftver és más eszköz, amelynek segítségével a szerzői jog megsérthető.
· Emberi szervek, szövetek.
· Olyan speciális szerszámok és eszközök, amelyek célzottan zárak és lakatok illegális kinyitására készültek (pl. álkulcsok, zárnyitó szerkezetek különféle fajtái).
· Fegyverek, lőszerek, pirotechnikai- és robbanóanyagok (tűzijáték is!), továbbá ezek alkatrészei és alkotóelemei. Ide tartoznak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, amelyek tartása nem kötött fegyverviselési engedélyhez, mint például:
Nem kifejezetten konyhai használatra szánt szúró- és vágóeszközök (pl. rugós kés), továbbá dobócsillag, szúró- vagy vágóeszköz kilövésére alkalmas eszköz, testi sérülés vagy halál okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő eszköz (pl. íj, szigonypuska, csúzli).
Az ütés erejét növelő eszköz, amely kifejezetten verekedéshez készült, a sértett fél sérülését súlyosbítandó (boxer, ólmos bot).
Lánccal vagy valamilyen hajlékony anyaggal egymáshoz rögzített, ütésre alkalmas eszközök (pl. bot).
Kémiai alapú sérülést előidéző szerek bármilyen csomagolásban, vagyis olyan vegyületek, amelyek szem-, nyálkahártya, illetve hámfelület ingerlésével cselekvésképtelenné teszik az embert (pl. gázspray).
Fegyverutánzatok (olyan tárgyak, amelyek a méretarányos voltuk és a kivitelezés minősége alapján összetéveszthetőek egy valóságos fegyverrel).
Elektromos feszültség hatásait kihasználó, az embert mozgásképtelenné tevő eszközök (pl. sokkoló).
Muzeális értékű fegyverek (függetlenül attól, hogy működő vagy működésképtelen), ezek tartozéka, alkatrésze, bármilyen eleme és lőszerei.
· Értékpapírok, illetve pénzeszközök kihelyezésére, lekötésére, befektetésére szolgáló pénzügyi eszközök. Ebben a csoportban kivételt képeznek azok az egyértelműen beazonosítható pénzügyi eszközök, amelyek muzeális értéket hordoznak, azaz már nem érvényesek, kifejezetten gyűjtői értékük van csak.
· Át nem ruházható készpénz-helyettesítő fizetőeszközök (pl. bankkártya). Ebben a csoportban kivételt képeznek azok az egyértelműen beazonosítható fizetőeszközök, amelyek muzeális értéket hordoznak, azaz már elveszítették fizetési funkciójukat, kifejezetten gyűjtői értékük van csak.
· Olyan hivatalos okmányok és iratok, amelyek kitöltetlenségük okán a jogosulton kívül más által is felhasználhatóak lennének (garancialevél, jogosítvány, igazolvány, bizonyítvány stb.), illetve az ezekhez kapcsolódó érvényesítő címkék és matricák.
· Olyan termékek, dokumentumok, amelyek nemzetiségek, nemzetek, fajok közötti ellenségeskedés szítására, gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre, konfliktus kirobbantására alkalmasak.
· Olyan termékek, amelyek bármely személy(ek) rágalmazására, személyiségi jogainak megsértésére alkalmasak.
· Egyenruhák, ruházati kiegészítőik és tartozékaik, amelyek katonai és egyéb szervezetek rendtartásában szerepelnek és birtoklásuk előfeltétele a szervezethez való tartozás.
· Olyan tárgyak és relikviák, amelyek bármely önkényuralmi rendhez, illetve diktatúrához köthetőek, annak hatalmát szimbolizálják.
· Olyan szoftver, program vagy applikáció, amely arra szolgál, hogy harmadik fél számítógépéről jogosulatlanul adatokat szerezzen vagy megkárosítsa azt.
· Olyan programokhoz tartozó aktiváló kódok, regisztrációs számok, illetve más kulcsok, amelyek segítségével előfizetés nélkül is használhatóvá válik egy amúgy pénzbe kerülő program.
· Olyan eszközök és/vagy dekóderkártya, amely fizetős rádió vagy TV adás illegális fogására alkalmas.
· Olyan weboldalak (FTP szerverek) megnevezése vagy internetcímének közzététele, ahol illegális, veszélyes, nem publikus tartalmakat helyeztek el, vagy ahonnan ezek elérhetőek.
· Olyan jelszavak és egyéb kódok, amelyek fizetős online szolgáltatások jogszerűtlen elérését teszik lehetővé.
· Listák és adatbázisok személyekről, ezek elérhetőségeiről, zárt körű klubok és közösségi oldalak meghívói.
· Olyan weboldalak nevének, illetve elérhetőségének közzététele, ahol illegális szerencsejáték zajlik, illetve ezek használatához való segítség nyújtása.
· Nyers és feldolgozott dohányáruk- és termékek.
· Szexuális és erotikus szolgáltatások, segédeszközök, magazinok, filmek, illetve ilyen jellegű munkalehetőség.

Tilos olyan jellegű hirdetés vagy nyilatkozat közzététele az megunt.hu-n, amely az Üzemeltető és Megbízója érdekeit megsérti, így rombolhatja jó hírnevét és/vagy megítélését, hátrányos helyzetbe hozza gazdasági vagy üzleti téren, továbbá negatív megítélést sugall róla, termékeiről vagy szolgáltatásairól a Felhasználók és potenciális vagy meglévő üzleti partnerek felé.

Az megunt.hu felületén tilos:

· Tilos a megunt.hu-ra az internetről szabadon letölthető katalógus képet feltenni, ezeket előzetes értesítés nélkül a rendszer azonnal TÖRLÍ!
· az megunt.hu rendszerét bármilyen módon befolyásoló (így a tartalmát átíró, szolgáltatásait módosító) szoftvert vagy applikációt alkalmazni, ennek megfelelően tilos bármilyen módon akadályozni az oldal rendeltetésszerű működését, valamint felhasználását a Felhasználók számára.
· Tilos az megunt.hu rendszerén keresztül (annak feltörése révén) az oldalt tároló szervert, a szerverkörnyezetet és szerverbeállításokat módosítani, az oldal elérhetőségét befolyásolni.
· Tilos az megunt.hu szolgáltatásait az alábbiakban részletezett Felhasználási feltételekkel ütköző módon használni.
· Tilos olyan termék vagy szolgáltatás meghirdetése, amely nem egy pontosan azonosítható konkrét tárgy.
· Tilos olyan állásajánlat meghirdetése, amely nem hivatalosan és jogszerűen bejelentett (rész- vagy teljes munkaidős) pozícióról, esetleg alkalmi megbízásról szól.
· Tilos olyan hirdetési szöveg feltöltése, amely magyar nyelven nem tartalmazza a szükséges és fontos információkat.
· Tilos a hirdetésekben (címben, leírásban, képhez csatolt szövegben) olyan adatok megjelentetése, amelyek megadására szolgáló mezők külön szerepelnek a hirdetés feladására szolgáló felületen.
· Tilos olyan eladási ajánlat megjelentetése, amelyben Magyarország területén nincs személyes átvételi lehetőség megadva.
· Tilos ugyanazon tárgy többszöri meghirdetése, függetlenül attól, hogy ugyanazon Felhasználó adja-e fel többször a hirdetést vagy különböző Felhasználók, egymástól függetlenül. Hasonlóképpen tilos ugyanazzal a szöveggel több hirdetést aktív státusszal megjelentetni (egy vagy több Felhasználó közreműködésével). Mindkét esetben a később feladott hirdetéseket az oldal adminjai törölni fogják.
· Ha a felhasználó újabb, azonos szövegű hirdetés feltöltése előtt a korábban feladottat törli, akkor is csak az első feladásától számított hét nap elteltével teheti fel a következőt. A hirdetések szövege közötti egyezőséget automatikus rendszer érzékeli, így emberi beavatkozás nélkül törli a szabályt megszegő, későbbi dátumú hirdetést.
· Tilos az eladásra szánt termékek árait félrevezetően megadni.
· Tilos egy hirdetésen belül eladási ajánlatot tenni több különböző kategóriába tartozó termékre.
· Tilos harmadik oldalra való belépésre, az ott történő regisztrációra felszólító hirdetés közzététele.
· Tilos olyan hirdetés feltöltése, amely nem tartalmazza a termék alapadatait szövegesen, csak egyetlen – az interneten szabadon elérhető – katalógus-képet.
· Tilos az megunt.hu-n minden olyan tevékenység és magatartás, amely általánosságban sérti az Üzemeltető, a Megbízója (tulajdonos), valamint a Felhasználók érdekeit.

A feladásra kerülő hirdetésekkel kapcsolatos előírások az egyes kategóriákban:

 

Ingatlan kategória:

Az ingatlanok árát minden hirdetésben pontosan és egyértelműen meg kell adni. Azokat a hirdetéseket, ahol kézenfekvő, hogy nem valós ár került megadásra (ingyenes, 1 Ft, egyéb), az Üzemeltető törli. A kategóriában magánszemélyek és gazdasági szervezetek egymástól elkülönítve hirdethetnek, egyik sem jogosult a másik kategóriájában hirdetni. Ha ez utóbbira fény derül, az Üzemeltető átmozgatja a hirdetést. A kategóriában kizárólag magyarországi ingatlanok hirdethetőek, az ország területén kívül eső ingatlanokról szóló hirdetést az Üzemeltető törli.

Szolgáltatás kategória:
A kategóriában csak valóságosan igénybe vehető reális szolgáltatások hirdethetőek meg. Tilos erotikus és vagy szexuális jellegű szolgáltatások illetve masszázs meghirdetése, a hirdetések mellékleteként tilos erotikus vagy pornográf fényképek közlése. Tilos szerzői jogot sértő szolgáltatás meghirdetése.

Állás kategória:
Az megunt.hu rendszerébe kizárólag olyan álláshirdetés tölthető fel, amely hivatalosan bejelentett, rész- vagy teljes munkaidőben, esetleg megbízással végezhető. A hirdetésnek mindenképpen tartalmaznia kell a betöltésre váró munkakör pontos megnevezését, leírását és jogköreit. Az álláshirdetésekben tilos fejvadász vagy munkaközvetítő oldalak linkjeit, illetve az ezeket népszerűsítő szövegeket elhelyezni. Tilos bármilyen megtévesztő álláshirdetés feltöltése, továbbá az oldalon nem megengedett MLM-rendszerű és erotikus munkakörök hirdetése. Külföldi munkakörök betöltésére szolgáló felhívást az Üzemeltető törli, ha e-mailszolgáltató által biztosított domaint tartalmaz.

Műszaki cikk, elektronika kategória:
A meghirdetett műszaki cikkek forrásaival kapcsolatos információk visszatartása tilos, egyúttal az megunt.hu rendszerében nem hirdethetőek hamisított, klón és replika termékek. Ha nem tökéletesen működő terméket hirdet, a Felhasználónak kötelessége a hiba pontos leírása. A műszaki cikkekhez feltöltött illusztráló fotó kizárólag a konkrét termék fényképe lehet, és a valós, aktuális állapotát kell mutatnia. Azokat a hirdetéseket, amelyek mellé interneten elérhető katalógus-fotó van feltöltve, az Üzemeltetőnek jogában áll törölni.

Otthon, kert kategória:
Gyógyszer, kábítószer vagy bármely más tudatmódosító anyag hirdetése tiltott. Nem megengedett szexuális segédeszközök és pornográf termékek ajánlatainak feltöltése sem.

Divat, ruha kategória:
A meghirdetett termékek forrásával kapcsolatos információk visszatartása nem engedélyezett, így kizárólag eredeti márkajelzéssel ellátott termékek forgalmazhatóak (a hamisítványok kereskedelme tilos).

Háziállat kategória:
Az ajánlatokban meg kell jelölni magyarországi átvételi pontot.
Amennyiben a felsoroltak alapján a Felhasználó olyan hirdetést tesz fel amelynek tartalma nem felel meg a szabályozásnak, az Üzemeltető jogosult a szabályszegő Felhasználó jogait korlátozni (hozzáférés illetve a szolgáltatás nyújtásának megtagadása), illetve az érintett hirdetést (és más tartalmat) egyoldalúan, figyelmeztetés nélkül törölni.

A Felhasználó az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen használhatja az megunt.hu-t, ellenkező esetben – azaz, ha kiderül, hogy a Felhasználó jogszabályba ütközően, a Felhasználás feltételeknek nem megfelelően vagy tisztességtelen célokra használja a rendszert – az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy ezt a viselkedést szankcionálja, és minden tőle telhetőt megtegyen a felelősségre vonás érdekében. Az Üzemeltető a rá érvényes jogszabályoknak megfelelően együttműködik a hatóságokkal a jogsértések megszüntetése és a vizsgálatok akadálytalan lefolytatása ügyében.

A feltöltésre kerülő tartalmakat az Üzemeltető előzetesen és utólag is felülvizsgálhatja. A leírt szabályokkal ütköző tartalmakat előzetes értesítés nélkül joga van eltávolítani. Ha az Üzemeltető úgy találja, hogy egy adott hirdetés nem a megfelelő kategóriában szerepel, a hirdetést átmozgathatja vagy törölheti.
Az üzletkötés, illetve annak előkészítése során folytatott kommunikációban a Felhasználók kötelesek a mindenkor elvárható tiszteletet mutatni egymás iránt. Amennyiben az Üzemeltető értesítés kap arról, hogy az egyik Felhasználó hangvétele sértő, uszító, jogosult a Felhasználót figyelmeztetni, hozzáférését korlátozni, majd szükség esetén kizárni őt a szolgáltatásból.

Az megunt.hu-n elérhető üzenetküldő rendszer nem szolgál személyes kapcsolattartásra, felületén az üzenetek tartalma a hirdetésekkel kapcsolatos információk cseréjére szolgál. Az üzenetküldő felületen nem helyezhetőek el a hirdetéstől független ajánlatok, eltérő tartalmú beszélgetések. Az üzenetküldő felületet szabálytalanul alkalmazó Felhasználó jogait az Üzemeltető jogosult korlátozni.

Megunt.hu Copyright © 2006-2020 Minden jog fenntartva!